Voter Assistance Centers and Ballot Drop Box Locations


10-Day Comment Period

The Office of Elections is in the process of finalizing Voter Assistance Centers for the 2020 Presidential General Election. Instead of traditional polling places, Humboldt County will have nine (9) Voter Assistance Centers, four (4) pop-up locations and 10 ballot drop-off locations throughout the county. Senate Bill (SB) 423 requires that local election officials provide a 10-day comment period prior to finalizing Voter Assistance Centers. The comment period is from September 8 - September 18. As of September 18, 2020, the comment period is closed. 

Voter Assistance Centers & Ballot Drop Box Locations (PDF)


Periodo de comentarios de 10 días

La Oficina Electoral está en proceso de consolidar los lugares de votación para la elección general presidencial de 2020. En vez de los lugares de votación tradicionales, la Oficina Electoral propone organizar nueve (9) centros de asistencia al votante, cuatro (4) ubicaciones emergentes y diez (10) lugares para entregar las boletas en el condado. El proyecto de ley del senado (Senate Bill, SB) 423 requiere que los funcionarios electorales locales proporcionen un periodo de comentarios de 10 días antes de finalizar los planes para consolidar los lugares de votación.

Centros de Asistencia al Votante y Ubicaciones de los Buzones de Boletas (PDF)


Lub Sij Hawm Pub Hais Lus 10 Hnub

Koom Haum Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa tab tom muab tej qhov chaw pov npav sib koom ua ke rau xyoo 2020 Kev Xaiv Tsa tus Tuam Thawj Tswj Hwm. Tsis zoo li tej qhov chaw pov npav li qub, Koom Haum Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa tawm tswv yim xav qhib cuaj (9) Qhov Chaw Pab cov Neeg Pov Npav, plaub (4) qhov chaw qhib sai thiab kaum qhov chaw muaj lub thawv pov npav xaiv tsa nyob rau ub rau no hauv tuam nroog. Tsab cai Senate Bill (SB) 423 hais tias cov nom saib xyuas kev xaiv tsa hauv zej zog yuav tsum muab lub sij hawm pub hais lus 10 hnub ua ntej yuav txiav txim ua raws li tau npaj yuav muab tej qhov chaw pov npav sib koom ua ke.

Tej Qhov Chaw Pab cov Neeg Pov Npav thiab Tej Qhov Chaw rau tej lub Thawv Pov Npav Xaiv Tsa (PDF)